ObjectMachineYoM
40318Vretenska stiskalnica - ZARZ LN3 1980