ObjectMachineYoM
40001Transferna stiskalnica - mehanska - PLATARG 612 / 2019