ObjectMachineYoM
40199Stiskalnica - mehanska - OTI 2028 2M LD 2012