ObjectMachineYoM
40299Vretenska stiskalnica - DELLAVIA BRENNERO 200
40317Vretenska stiskalnica - DELLAVIA SPOLETO 150