ObjectMachineYoM
40613Priprava za hladilno sredstvo - BÄR TFE 1001 1998